Homologacija

Postopki ugotavljanja skladnosti vozil se v skladu z zahtevami predpisov opravijo za pridobljena rabljena vozila, predhodno registrirana v drugi državi članici EU in za nova vozila z enotno evropsko (ES) homologacijo ali posamično odobritvijo, veljavno v vseh državah članicah EU, se opravi identifikacija in ocena tehničnega stanja.

Vlogi je potrebno priložiti:

  • izvirnik veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja, če je bilo vozilo že registrirano
  • izvirnik potrdila o skladnosti (COC – Certificate of conformity), izdanega v državi izvora vozila za vozilo z enotno evropsko homologacijo,
  • račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo,
  • potrdilo o plačilu davka na motorna vozila (v skladu z zahtevami Zakona o davku na motorna vozila),
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila.